Algemene voorwaarden van Ten Napel & De Olde Groep

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Ten Napel & De Olde Groep VOF, en haar geregistreerde handelsnamen Ten Napel Brandbeveiliging en De Olde & Ten Napel Consultancy.  

Bezoekadres: Hoornse Hop 7, 8321 WX Urk.

Telefoonnummer: 0527 263894

E-mailadres: info@tennapelbrandbeveiliging.nl

KvK-nummer: 58864156

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van producten en/of verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten als zijnde ook verleende adviezen, door in artikel 1 genoemde bedrijven/handelsnamen verder aangeduid als Ten Napel & De Olde Groep.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever Ten Napel & De Olde Groep gelden alleen in het geval deze schriftelijk door Ten Napel & De Olde Groep zijn geaccepteerd. In alle andere gevallen worden deze door Ten Napel & De Olde Groep van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.  
 2. Opdrachtgevers van Ten Napel & De Olde Groep kunnen pas rechten ontlenen aan een overeenkomst met Ten Napel & De Olde Groep nadat Ten Napel & De Olde Groep opdrachten van opdrachtgevers schriftelijk heeft bevestigd of nadat Ten Napel & De Olde Groep door een begin te maken met de uitvoering de desbetreffende opdracht heeft aanvaard. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ten Napel & De Olde Groep niet.
 3. Ten Napel & De Olde Groep is gerechtigd om bij de uitvoering van overeenkomst zo nodig derden in te schakelen.
 4. Met Ten Napel & De Olde Groep gesloten overeenkomsten kunnen op elk moment van het jaar ingaan en hebben steeds een looptijd van één jaar. Na ommekomst van deze termijn wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend met een periode van één jaar verlengd, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor afloop ervan schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle door Ten Napel & De Olde Groep opgegeven levertijden zijn indicatieve (niet fatale) termijnen en binden Ten Napel & De Olde Groep niet. Ten Napel & De Olde Groep is gehouden om het redelijk mogelijke te doen om de desbetreffende termijnen aan te houden, doch eventuele overschrijding daarvan levert geen tekortkoming zijdens Ten Napel & De Olde Groep op en kan nimmer leiden tot enige aanspraak op schadevergoeding van de opdrachtgever.
 2. In geval Ten Napel & De Olde Groep op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever enige periodieke service- of onderhoudsverplichting heeft, is de opdrachtgever gehouden om per contractjaar Ten Napel & De Olde Groep minimaal 1 maal per jaar, of overeenkomstig de in de overeenkomst bepaalde frequentie, deze overeengekomen service- of onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren. Bovendien geldt dat de termijn waarbinnen Ten Napel & De Olde Groep aan de desbetreffende verplichting uitvoering zal geven indicatief is. Bij een normale onderhoud- of servicetermijn van 12 maanden heeft Ten Napel & De Olde Groep het recht om de daaruit voor haar voortvloeiende verplichtingen met een bandbreedte van 1 maand eerder of 1 maand later uit te voeren.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Ten Napel & De Olde Groep en de opdrachtgever overeen zijn gekomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle door Ten Napel & De Olde Groep genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 2. De overeengekomen prijs is exclusief materiaalkosten, arbeidsloon en reis-, en verblijfkosten verband houdende met onvoorziene leveringen, advies en/of werkzaamheden.
 3. Ten Napel & De Olde Groep is gerechtigd om aan het einde van ieder kalenderjaar overeengekomen prijzen te indexeren.
 4. Alle door Ten Napel & De Olde Groep opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die opgave geldende prijzen voor materiaal, vracht, loon en andere prijsbepalende factoren. Indien en voor zover na het sluiten van de overeenkomst die prijsbepalende factoren buiten de schuld van Ten Napel & De Olde Groep om zodanig stijgen dat van Ten Napel & De Olde Groep niet langer verwacht kan worden dat zij de overeenkomst ongewijzigd uitvoert, is Ten Napel & De Olde Groep gerechtigd tussentijds de overeengekomen prijzen aan te passen.
 5. Indien en voor zover prijsstijgingen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde bepalingen van lid 3 en 4 leiden tot een verhoging van meer dan 10% is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst met Ten Napel & De Olde Groep zonder verdere opzegtermijn kosteloos op te zeggen.
 6. Indien en voor zover na het sluiten van een overeenkomst met een opdrachtgever of tijdens de uitvoering van die overeenkomst Ten Napel & De Olde Groep opdracht krijgt tot het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden, het verlenen van aanvullende diensten of het leveren van oorspronkelijk niet overeengekomen goederen, zal de opdrachtgever hiervoor de op dat moment binnen Ten Napel & De Olde Groep voor de desbetreffende werkzaamheden diensten of goederen geldende prijzen dienen te voldoen.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ten Napel & De Olde Groep aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Eventuele bezwaren tegen facturen van Ten Napel & De Olde Groep dienen te allen tijde voor het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen schriftelijk aan Ten Napel & De Olde Groep te zijn gemeld.  

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ten Napel & De Olde Groep geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van Ten Napel & De Olde Groep, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet volledig heeft voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Ten Napel & De Olde Groep blijft berusten, zoals bedoeld in 19.1, is de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Indien Ten Napel & De Olde Groep zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. In alle gevallen waarin Ten Napel & De Olde Groep volgens deze algemene voorwaarden of een dwingende wetsbepaling aansprakelijk mocht zijn voor eventueel door de cliënt geleden schade, zal de schadeaanspraak van de cliënt nadrukkelijk beperkt zijn tot het bedrag dat de cliënt voor de geleverde producten of verrichtte werkzaamheden/diensten heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ten Napel & De Olde Groep en haar opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.